Affärsidé

VVSmiljö skall vara ett lönsamt företag med hög kompetens. Vi skall verka oberoende och erbjuda tekniska konsulttjänster av bästa kvalitet, samt flexibelt kunna möta marknadens och våra kunders krav och behov.

 

Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet skall stå i fokus för VVSmiljös verksamhet och ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Företaget skall arbeta med ständig förbättring och förbyggande insatser så att företagets prestationer uppfyller verksamhetens kvalitetsmål på bästa sätt. Policyn skall vara väl förankrade och kända bland medarbetarna. Vi skall framstå och uppfattas som en av de mest engagerade och effektiva VVS-konsultföretaget i Göteborgsregionen.

Lagstiftning, myndigheters och kommuners föreskrifter för byggande skall utgöra den miniminivå som vårt arbete utgår ifrån.

 

Miljöpolicy

I kvalitets- och miljöarbetet skall kretsloppstänkande och livscykelperspektivet ingå som en naturlig komponent, både internt inom företaget och externt gentemot beställare. Målet är att prestera genomarbetade och beställaranpassade helhetslösningar där miljöarbetet är en hörnsten.

Lagstiftning, myndigheters föreskrifter samt kommuners miljöprogram för byggande skall utgöra den miniminivå miljöarbetet utgår ifrån. Härtill skall vi uppfylla våra uppdragsgivares egna miljöbyggnadssystem och certifieringsprocesser.

 

Arbetsmiljöpolicy

En god och stimulerande arbetsmiljö skall vara en naturlig del i företagets verksamhet. Genom ett genomarbetat och systematiskt arbetsmiljöarbete skall verksamheten utvecklas för att minimera riskerna för skador och ohälsa på grund av de arbetsuppgifter som utförs.

Vi har också stor arbetsmiljöpåverkan i de uppdrag vi medverkar och för de anläggningar som projekteras av företaget och brukas av andra.

Målet är att samtliga medarbetare skall vara delaktiga i företagets arbetsmiljöarbete, särskilt på de punkter som berör den egna arbetssituationen.

 

Historia

Företaget bildades 1999 i Göteborg. Det består av VVS-konsulter med breda tekniska kunskaper inom hela VVS- och energiteknikområdet.